Grupy Wychowawcze są integralną częścią placówki i bezpośrednio podlegają władzom Ośrodka. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny przyjmowani są na wniosek rodziców.  Wychowankami Grup Wychowawczych mogą być dzieci i młodzież do 24 roku życia. Grupy Wychowawcze w ramach całodobowej opieki zapewniają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, spektrum autyzmu oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 

Podstawę właściwej organizacji pracy w grupach wychowawczych stanowi regulamin oraz dzienny rozkład zajęć. Regulamin grup wychowawczych określa prawa i obowiązki wychowanków oraz nagrody i kary.

Dzienny plan dnia grup wychowawczych:

…………….

Wychowankowie podzieleni są na trzy grupy wychowawcze. Jedna grupa dziewcząt i dwie grupy chłopców. W roku szkolnym 2022/2023 w Grupach Wychowawczych zamieszkuje 25 wychowanków pozostających pod opieką 10 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli – wychowawców. Kadra pedagogiczna grup wychowawczych ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje co przyczynia się do zapewnienia podopiecznym specyficznych potrzeb edukacyjnych. Podczas pobytu w Ośrodku wychowankowie mają zapewnione wyżywienie składające się z 4 posiłków dziennie. Wychowankowie zamieszkują w pokojach trzy osobowych.

Każda grupa do swojej dyspozycji ma:

  • świetlicę, w której może uczyć się, bawić i rozwijać swoje zainteresowania,
  • kuchnię do zajęć z gospodarstwa domowego,
  • estetyczne łazienki i sanitariaty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • stołówkę,
  • plac zabaw,
  • boisko wielofunkcyjne

Życie w Grupach Wychowawczych jest urozmaicone, jest czas na naukę, pracę  i wypoczynek. Wszyscy wychowankowie Grup uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach o charakterze rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym i rozrywkowym organizowanych według kalendarza imprez.

Jedną z form pracy wychowawczej w organizacji zajęć wychowanków są zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania, które obejmują wszystkich wychowanków bez względu na przynależność do danej grupy wychowawczej.

Swoje zainteresowania i uzdolnienia wychowankowie mogą rozwijać poprzez działalność w następujących sekcjach:

  • plastycznej
  • kulinarnej
  • sportowej
Galeria
 do góry