W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej i korygowania wad postawy dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci. W placówce zajęcia rehabilitacyjne i korekcyjne mają formę grupową lub indywidualną i są tak dopasowane do uczniów, aby spełniały ich potrzeby. Przy doborze programu rehabilitacji bazujemy na umiejętnościach i możliwościach dziecka tych najlepiej wykształconych i zachowanych.

W ramach rehabilitacji proponujemy następujące formy, sposoby i metody pracy:

KINEZYTERAPIA mająca na celu przywrócenie w jak największym stopniu utraconych funkcji, podniesienie wydolności oraz wzmocnienie całego organizmu oraz poszczególnych układów, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, czucia kinestetycznego oraz równowagi, rozwijanie pamięci ruchowej. Nasze działania rehabilitacyjne mają na celu w jak największym stopniu usamodzielnienie i przystosowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie. Prowadzone ćwiczenia przez naszych specjalistów:

 • ćwiczenia czynne, bierne i wspomagane
 • ćwiczenia wzmacniające osłabione grupy mięśniowe, oporowe
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne,
 • ćwiczenia równoważne, koordynacyjne
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • terapia ręki
 • nauka samoobsługi i lokomocji

REHABILITACJA RUCHOWA to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Terapią objęte są dzieci ze schorzeniami o podłożu neurologicznym, kardiologicznym, ortopedycznym i genetycznym. Uczestnicy zajęć są uczniami szkoły podstawowej, szkoły branżowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. Z terapii korzystają również dzieci objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. Zajęcia mają charakter indywidualny lub grupowy.

Dobór terapii oraz sposób prowadzenia ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb uczestnika. Po dokonaniu oceny fizjoterapeutycznej poprzez wywiad, obserwację i badanie oraz analizy dokumentacji medycznej i opinii PPP konstruowany jest indywidualny program terapii. Dostosowany jest do możliwości   i sprawności psychofizycznych dziecka. W pracy rehabilitacyjnej wykorzystywane są najnowsze metody :

 • PNF
 • Kinesiology Taping
 • Mc Kenzie
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Kinezyterapia – terapia ruchem
 • Masaż
 • Metoda Knilla
 • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo-Moralesa
 • Elementy metody NDT Bobath
 • Relaksacja
 • SI – integracja sensoryczna

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt sfinansowany ze środków PFRON, EFS oraz prywatnych sponsorów.

Galeria
 do góry