Wczesne Wspomaganie Wspomaganie Dziecka na czym polega?

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA to nowa forma edukacyjno – rehabilitacyjna. Jest rozumiane jako wczesne oddziaływania stymulujące rozwój dziecka od momentu rozpoznania zagrożenia do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej, uwzględniające jego potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz działanie mające na celu wsparcie i pomoc jego rodzinie

Dlaczego warto podjąć wczesne wspomaganie rozwoju? 

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami im dzieckiem
 • rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA to także przygotowanie rodziców do postępowania z dzieckiem w sposób zgodny z zapisami indywidualnego programu wczesnego wspomagania dziecka, a także kształtowanie pozytywnych relacji między rodzicem a specjalistą uczestniczącym we wspomaganiu.

Jak wnioskować o WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju taką formą pomocy jest złożenie do Dyrektora SOSW podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • Dyrektor przesyła wniosek do organu prowadzącego z prośbą o wydanie zgody na ilość godzin zajęć WWRD
 • Rodzic/opiekun prawny może sam wystąpić o zorganizowanie zajęć do organu prowadzącego tj. do Zarządu Powiatu w Brzegu Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się w domu rodzinnym lub w placówce
 • Zajęcia prowadzone są na ogół po 1-2 godziny w tygodniu (wymiar godzin pracy w miesiącu wynosi 4-8 na każde dziecko)

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów:

 • specjalistę wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka
 • pedagoga
 • oligofrenopedagoga
 • tyflopedagoga
 • logopedę
 • terapeutę ruchowego
 • rehabilitanta
 • psychologa
 • kynoterapeutę

Do problemów rozwojowych uzasadniających wskazania do kompleksowej opieki dzieci przez specjalistów SOSW należą: 

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego, w tym rozwoju mowy
 • niepełnosprawność intelektualna
 • autyzm wczesnodziecięcy
 • zaburzenia słuchu
 • zaburzenia emocjonalne
 • sprzężona niepełnosprawność
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • zespół ADHD
Galeria
 do góry