W Roku Szkolnym 2022/2023 funkcje opiekunów Samorządu Uczniów i Wychowanków pełni: Pani Martyna Jankowska, Pan Sławomir Kudliński, Pan Łukasz Molęcki. 22 września 2022 roku - w wyborach przeprowadzonych w Naszym Ośrodku wybrano skład Rady Samorządu Uczniów i Wychowanków: Konrad Chrobak - duża szkoła , Krystian Dyda - grupy wychowawcze, Karolina Jerozalska - mała szkoła. 

Samorząd uczniów i wychowanków tworzą wszyscy uczniowie/ wychowankowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. Organy samorządu uczniów i wychowanków są  reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły radzie rodziców, radzie pedagogicznej  wnioski
i opinie w  sprawach szkoły a w szczególności podstawowych praw uczniowskich.

Działania Samorządu w Naszej placówce skupiają się głównie na:

- troskę o prawa ucznia i wychowanka,

- rozwoju osobistym, społecznym i komunikacyjnym podopiecznych,

- szerzeniu postawy współpracy i współdziałania,

- rozwijaniu potencjału uczniów/ wychowanków/ pracowników,

- rozwijaniu kreatywności, pasji, marzeń,

- pomocy w sprawach bieżących,

- dzieleniu się radościami, osiągnięciami,

- reprezentowaniu spraw uczniów/ wychowanków.


Dz.U.2021.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
9. Samorząd w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej, policealnej szkole artystycznej lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

Rola Rzecznika:

  • dbanie o przestrzeganie praw i obowiązków ucznia

  • rozwiązywanie konfliktów na płaszczyźnie uczeń-uczeń, uczeń- nauczyciel, nauczyciel- uczeń

  • reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją szkoły oraz Radą Pedagogiczną

  • świadczenie pomocy uczniom

PLAN DZIAŁAŃ RZECZNIKA PRAW UCZNIA

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

L.p.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Omówienie aktów prawnych związanych z prawami
i obowiązkami ucznia - Statut Szkoły, WO, regulaminy

Rzecznik Praw Ucznia

Wychowawcy

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

wrzesień

2.

Współpraca
z Samorządem Uczniowskim, Psychologiem i Pedagogiem

Rzecznik Praw Ucznia

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Psycholog

Pedagog

Cały rok

3.

Pełnienie dyżuru :

poniedziałek 8.00-8.45

wtorek 11.40-12.25

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

4.

Prowadzenie i aktualizacja gazetki Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

5.

Organizacja spotkań poszczególnych klas, grup wychowawczych z Rzecznikiem Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

( według potrzeb)

6.

Warsztaty według aktualnych potrzeb

Akcja integracja

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

7.

Przeprowadzenie lekcji o prawach dziecka w szkole podstawowej

Rzecznik Praw Ucznia

Wychowawcy klas
Gospodarze grup

listopad

8.

Przeprowadzenie zajęć w ramach

Międzynarodowego Dnia Tolerancji”

Rzecznik Praw Ucznia

październik/

listopad

9.

Sporządzenie sprawozdania z działalności rzecznika

Rzecznik Praw Ucznia

luty

10.

Przeprowadzenie lekcji o prawach człowieka

Rzecznik Praw Ucznia

Wychowawcy klas
Gospodarze grup

marzec

11.

Przygotowanie i opracowanie ankiety na temat przestrzegania praw ucznia w szkole wśród uczniów

Rzecznik Praw Ucznia

kwiecień

12.

Indywidualne spotkania z uczniami w celu poznania i rozwiązywani problemów ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Cały rok

13.

Prowadzenie zakładki Rzecznika Praw Ucznia na stronie internetowej szkoły

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

14.

Inne działania wynikające z potrzeb uczniów lub szkoły

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

15.

Podsumowanie pracy Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

czerwiec

Program pracy RPU może być aktualizowany i modyfikowany według bieżących potrzeb uczniów.

Uczniu możesz się zwrócić do mnie w każdej problematycznej sprawie. Zawsze cię wysłucham. Możesz liczyć na moją pomoc i dyskrecję - twój Rzecznik.

Wykaz  kół i organizacji działających w SOSW w Grodkowie w roku szkolnym 2022/23

l.p

Kółko lub organizacja

Prowadzący nauczyciel

Uczniowie uczestniczący w zajęciach-klasy

1

SK Wolontariat ”Pomocna Dłoń”

A Harchala ,Gadzińska A.

Kl I-III SP

2

SK PCK

D. Rutkiewicz

I-VIII SP

3

Samorząd Uczniów i Wychowanków

Jankowska m. Molęcki Ł. Kudliński S.

Cała społeczność uczniowska

4

SKE „Europek”

Zagórska A.

5

SKSportowe

Kaczanowski G.

Margoszczyn M.

IV-VIII SP

I-III Bs

6

Olimpiady Specjalne Klub Tęcza Grodków

Kaczanowski G. 

Margoszczyn M.

ZET

PdP

7

Szkolne Koło Przyrodnicze

M. Białek 

A. Kręcichwost

klIV-VIII

8

Szkolne Koło Informatyczne

J. Zagórski

9

Notoprstyk-koło fotograficzne

D. Wolak

Grupy wych

10

Koło sportowo-turystyczne

J. Jędrychowski

Grupy wych

11

SKS-szkolny klub sportowy

J. Jedrychowski

Grupy wych

12

Kółko kulinarne „Nasze ulubione smaki”

P. Śleboda

Grupy wych

13

Kółko plastyczno-muzyczne”Nóżka, rączka hop”

P. Śleboda, J. Jędrychowski

Grupy wych

14

Kółko sportowo-rekreacyjne

R. Jończyk

Grupy wych

15

Kółko plastyczno-muzyczne

E. Niewiadowska

Grupy wych

16

Kółko gospodarstwa domowwgo ”Mądra gospodyni”

J. Nowak

Grupy wych

17

Kółko wędkarskie

S. Kudliński

Grupy wych

18

Szkolny teatrzyk „Tęcza”

J. Łuciów, A. Ilów

ZB4

19

Szkolny Kasa Oszczędności

A. Ilów A., A. Zagórska

Kl I-VI SP

 do góry