W Roku Szkolnym 2022/2023 funkcje opiekunów Samorządu Uczniów i Wychowanków pełni: Pani Martyna Jankowska, Pan Sławomir Kudliński, Pan Łukasz Molęcki. 22 września 2022 roku - w wyborach przeprowadzonych w Naszym Ośrodku wybrano skład Rady Samorządu Uczniów i Wychowanków: Konrad Chrobak - duża szkoła , Krystian Dyda - grupy wychowawcze, Karolina Jerozalska - mała szkoła. 

Samorząd uczniów i wychowanków tworzą wszyscy uczniowie/ wychowankowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. Organy samorządu uczniów i wychowanków są  reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły radzie rodziców, radzie pedagogicznej  wnioski
i opinie w  sprawach szkoły a w szczególności podstawowych praw uczniowskich.

Działania Samorządu w Naszej placówce skupiają się głównie na:

- troskę o prawa ucznia i wychowanka,

- rozwoju osobistym, społecznym i komunikacyjnym podopiecznych,

- szerzeniu postawy współpracy i współdziałania,

- rozwijaniu potencjału uczniów/ wychowanków/ pracowników,

- rozwijaniu kreatywności, pasji, marzeń,

- pomocy w sprawach bieżących,

- dzieleniu się radościami, osiągnięciami,

- reprezentowaniu spraw uczniów/ wychowanków.


Dz.U.2021.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
9. Samorząd w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej, policealnej szkole artystycznej lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

Rola Rzecznika:

 • dbanie o przestrzeganie praw i obowiązków ucznia

 • rozwiązywanie konfliktów na płaszczyźnie uczeń-uczeń, uczeń- nauczyciel, nauczyciel- uczeń

 • reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją szkoły oraz Radą Pedagogiczną

 • świadczenie pomocy uczniom

PLAN DZIAŁAŃ RZECZNIKA PRAW UCZNIA

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

L.p.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Omówienie aktów prawnych związanych z prawami
i obowiązkami ucznia - Statut Szkoły, WO, regulaminy

Rzecznik Praw Ucznia

Wychowawcy

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

wrzesień

2.

Współpraca
z Samorządem Uczniowskim, Psychologiem i Pedagogiem

Rzecznik Praw Ucznia

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Psycholog

Pedagog

Cały rok

3.

Pełnienie dyżuru :

poniedziałek 8.00-8.45

wtorek 11.40-12.25

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

4.

Prowadzenie i aktualizacja gazetki Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

5.

Organizacja spotkań poszczególnych klas, grup wychowawczych z Rzecznikiem Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

( według potrzeb)

6.

Warsztaty według aktualnych potrzeb

Akcja integracja

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

7.

Przeprowadzenie lekcji o prawach dziecka w szkole podstawowej

Rzecznik Praw Ucznia

Wychowawcy klas
Gospodarze grup

listopad

8.

Przeprowadzenie zajęć w ramach

Międzynarodowego Dnia Tolerancji”

Rzecznik Praw Ucznia

październik/

listopad

9.

Sporządzenie sprawozdania z działalności rzecznika

Rzecznik Praw Ucznia

luty

10.

Przeprowadzenie lekcji o prawach człowieka

Rzecznik Praw Ucznia

Wychowawcy klas
Gospodarze grup

marzec

11.

Przygotowanie i opracowanie ankiety na temat przestrzegania praw ucznia w szkole wśród uczniów

Rzecznik Praw Ucznia

kwiecień

12.

Indywidualne spotkania z uczniami w celu poznania i rozwiązywani problemów ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Cały rok

13.

Prowadzenie zakładki Rzecznika Praw Ucznia na stronie internetowej szkoły

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

14.

Inne działania wynikające z potrzeb uczniów lub szkoły

Rzecznik Praw Ucznia

Cały rok

15.

Podsumowanie pracy Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

czerwiec

Program pracy RPU może być aktualizowany i modyfikowany według bieżących potrzeb uczniów.

Uczniu możesz się zwrócić do mnie w każdej problematycznej sprawie. Zawsze cię wysłucham. Możesz liczyć na moją pomoc i dyskrecję - twój Rzecznik.

Wykaz  kół i organizacji działających w SOSW w Grodkowie w roku szkolnym 2023/24

l.p

Kółka lub organizacje

Prowadzący nauczyciel

Uczniowie uczestniczący w zajęciach-klasy

1

SK Wolontariat ”Pomocna Dłoń”

A Harchala ,Gadzińska A.

Wszyscy uczniowie

2

SK PCK

Faron M.

I-III SP

3

Samorząd Uczniów i Wychowanków

Jędrychowski J. Smarduch M. Kowal M.

Cała społeczność uczniowska

4

SKE „Europek”

Zagórska A.

Uczniowie szkoły pods, branżowej,

5

SKSportowe

Kaczanowski G.

Margoszczyn M.

IV-VIII SP

I-III Bs

6

Olimpiady Specjalne Klub Tęcza Grodków

Kaczanowski G. 

Margoszczyn M.

ZET

PdP

7

Szkolne Koło Przyrodnicze

A. Kręcichwost

 A. Harchala

Uczniowie szkoły pods.,branżowej

8

Szkolne Koło Informatyczne

 1. Zagórski

Uczniowie szoły pods. branżowej

9

Notoprstyk-koło fotograficzne,rekreacyjne

D. Wolak

Grupy wych

10

Koło sportowo-turystyczne

J. Jędrychowski

Grupy wych

11

SKS-szkolny klub sportowy

J.Jedrychowski

Gr wych

12

SKO

Ilów A.Zagórska A.

Cała społeczność uczniowska

13

Kółko sportowo-rekreacyjne

R. Jończyk

Grupy wych

15

Kółko artystyczne „Teatralno-muzyczne inspiracje”

Kowal M.

świetlica

16

Kółko gospodarstwa domowego ”Mądra gospodyni”

J. Nowak

Grupy wych

17


Kółko plastyczno-techniczne

K. Tylutka

Gr wych

18

Szkolny teatrzyk „Tęcza”

J. Łuciów, Ilów A.

ZB4

19

Kółko VR

A.Wesoły

Gr I

20.

Dyskusyjny Klub Filmowy(DKF)”Klaps”

D. Wolak

Gr wych

21.

Kółko muzyczno-taneczne

Ż.Szymczyk

Gr wych
KALENDARZ IMPREZ I APELI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

MIESIĄC

ZADANIA DO REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI

UWAGI DO REALIZACJI

WRZESIEŃ 

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

Samorząd Uczniowski – 

Jędrychowski J.Kowal M, Smarduch M.

Wesoły B. 

 1. Sprzątanie Świata 

Zespół ds. ekologii 

Mała szkoła – Łuciów J., Wawrzyniak I., Śleboda P.

Duża szkoła – Harchala A., Kręcichwost A. 

Wszyscy nauczyciele 

 1. Pasowanie uczniów 

Samorząd Uczniowski – 

Kowal M., Jędrychowski J., Smarduch M.

 1. Dzień języków obcych 

Harchala A. 

Kręcichwost A.  1. Gramy zmysłami – projekt sensoryczny 

Szulc A., Ilów A. 

Nauczyciele małej szkoły 

Impreza cykliczna, spotkania  1x w m-cu

 1. Dzień pieczonego ziemniaka

Jędrychowski J.Kudlinski s. Jończyk r.


29.09.2023

PAŹDZIERNIK 

 1. Dzień Edukacji Narodowej 

Kowal M., Wesoły B.  1. Światowy dzień zwierząt 

Łuciów J., Szulc A., Faron M.

Kurpiel M.  1. Bieg Belfra 

Kuratorium Opole, SOSW, ZSP

Bąk J., Konieczna M., 

 1. Przerwa na czytanie – akcja czytelnicza 

Szulc A., Zagórska A. 

Nauczyciele małej szkoły 

 1. Szkolne czytanie 

Kręcichwost A., Gadzińska A. 

Zagórska A.Cały rok szkolny 

LISTOPAD 

 1. Święto Niepodległości – apel 

Samorząd Uczniowski – 

Kowal M., Jędrychowski J., Smarduch M.,  Kudliński S. 

Wesoły B.  1. Pomyśl zanim spróbujesz – profilaktyka uzależnień 

Stokłosa J., Hutman J., Smarduch M. 

 1. Andrzejki w grupach wychowawczych

Wesoły A.Tylutka K. SZymczyk Ż. Wolak D.

GRUDZIEŃ 

 1. Mikołajki 

        2.Mikołajkowy turniej  - piłkarzyki

Samorząd Uczniowski – 

Kowal M., Jędrychowski J., Smarduch M.

Wolontariat – Harchala A., Gadzińska A. 


Kudlinski S. Jędrychowski J.Grupy wychowawcze

 1. HIV/AIDS 

Stokłosa J., Hutman J. 

Smarduch M. 

 1. Wigilia – apel bożonarodzeniowy 


       4.Wigilia w grupach wychowawczych

Kowal M., Wesoły B., Molęcki Ł.,
Jędrychowski J.


K. Tylutka ,Jędrychowski J.Nowak ,Wesoły A.

Wszyscy nauczyciele 

STYCZEŃ 

 1. Bal karnawałowy 

Ilów A., Studzińska E. 

Nauczyciele małej szkoły 

 1. Bezpieczne ferie 

Zagórska A., Zagórski A. – mała szkoła 

Harchala A., Hutman J., Stokłosa J. – duża szkoła 

Nauczyciele i wychowawcy 

 1. Dzień bezpiecznego  internetu 

 1. Bezpieczne ferie, podsumowanie półrocza.

Zagórski A. Jędrychows J. Kudliński S.

Kowal M.

Zagórska A. 

LUTY 

 1. Walentynki - Międzyklasowy Konkurs Tańca

Samorząd Uczniowski – Kowal M., Jędrychowski J., Smarduch M.

 1. Dzień dla zdrowia. 

Zgórecka J.

Zgórecki J., Smarduch M.

Wesoły B. 

MARZEC 

 1. Święto wiosny 

Hutman J. – duża szkoła 

Smarduch M.

Kręcichwost A., Gadzińska A. 

 1. Święto wiosny – dzień kolorowej skarpetki – Międzynarodowy Dzień osób z Zespołem Downa 

Szulc A., Kurpiel M., Zaród M. 

Nauczyciele małej szkoły 

 1. Tradycje Świąt Wielkanocnych – apel 

Bąk J., Konieczna M.

Wesoły B. ,Kowal M.

 1. Tradycje Świąt Wielkanocnych – Jarmark Wielkanocny 


      5.Wielkanoc w grupach wychowawczych

Grzybowska D., Zaród M. 
Jędrychowski J. Nowak J.Tylutka K. Szymczyk Ż. Wesoły A. Wolak D.

Nauczyciele małej szkoły 

KWIECIEŃ 

 1. Światowy Dzień Autyzmu 

Kowal M., Grzybowska D.

Nauczyciele małej szkoły 

 1. Dzień Ziemi 

Zespół ds. ekologii – 

Łuciów J., Wawrzyniak I., Śleboda P. – mała szkoła 

Harchala A., Kręcichwost A. – duża szkoła  

Wszyscy nauczyciele 

 1. Szkolny konkurs recytatorski 

Łuciów J., Zagórska A., 

Kurpiel M. 

Nauczyciele małej szkoły 

MAJ 

 1. Rocznica Konstytucji 3-go maja 

Harchala A., Sobstel S., Smarduch M.

Wesoły B. 

 1. Podaj dłoń – obchody Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
 2. II Turniej VR

Faron M. Wesoły A.
Grupy wychowawcze

 1. Piknik rodzinny – dzień matki i ojca – teatrzyk szkolny. 

Ilów A., Łuciów J. Nauczyciele małej szkoły 

 1. Moje pierwsze prawo jazdy – „Karta rowerowa”. 

Zagórski A. CZERWIEC 

 1. Dzień Dziecka -Festiwal Piosenki Wakacyjnej

Samorząd Uczniowski – Kowal M., Jędrychowski J., Smarduch M., Molęcki Ł. 

Wesoły B., Bąk J., Konieczna M. Ilów A. Wesoły A.


 1. Zakończenie roku szkolnego 

Samorząd uczniowski – Kowal M., Jędrychowski J. , Smarduch M.

Wesoły B. 

 do góry