MEN akty prawne

Link

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Treść

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Treść

PLAN   ZAJĘĆ    OTWARTYCH   I    POKAZOWYCH   STANOWIĄCYCH    FORMĘ    DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA w roku szkolnym 2023/24

L.P

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa lub grupa wych,

świetlicy

Przedmiot lub zajęcia

Termin

Obserwatorzy-wszyscy nauczyciele i wychowawcy

1

Stosowanie technologii komunikacyjno-informatycznej, wykorzystanie technik audiowizualnych ,pakietów multimedialnych do prowadzenia zajęć

1.Kurpiel M.

ZETB3

Funkcjonowanie osobiste i społ

29.05.2024

P.Kawa,

E. Studzińska,

M.Kowal

2. Łuciów J.

ZETB4

Zaj. Rew.

18.09.2023

Chętni nauczyciele

3. Zgórecki J.

Ibs

Podst. Bud.

20.02. 2024

Molęcki Ł.

4.Zagórski A.

V

Informatyka

technika

27.02.2024

5.Wolak D.

grII

Zaj.warsztatowe-profilaktyka zdrowia

XI 2023

XII 2023

Tylutka K.

Wesoły A.

6.Wesoły A.

grI-II-III

Turniej VR

V2024

Wychowawcy dyżurujący

2

Metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych możliwości percepcyjnych i potrzeb ucznia/wychowanka

1.Zagórska A.

ZETB1

Funkcjonowanie osob.i społ

20.09.2023

Szulc A. Śleboda P.

2. Zaród  M.

PdpC

Funkcjonowanie osob.i społ

09.10.2023

Grzybowska D.

Śleboda P.

3.Grzybowska D.

ZET A1

Funkcjonowanie osob.i społ

12.10.2023

4.Faron M.

ZRW

Zaj rew-wych

14.03.2023

Śleboda P.

5.Szulc A.

ZETB1

Zaj .roz kreat

22.09.2023

Zagórska A.

6.Gadzińska A.

I-III Sp

Edukacja wczesnoskolna

27.09.2023

Chętni nauczyciele

7.Margoszczyn M.

I-II-IIIbs

Wf

17.10.2023
Jędrychowski J.

8.Kowal M.

świetlica

Zaj. Teatralno-muzyczne

27.03.2024

Kudliński S.

Jędrychowski J.

3

Praca domowa- zróżnicowanie w zależności od możliwości uczniów, odrabianie zadań domowych.

1.Nowak J.

Gr I

Odrabianie zadań dom

Wesoły A.

2.Jędrychowski J.

Gr III

Odrab.zadań dom

8.04.2024

Kowal M.

Kudliński S.

3.Szymczyk Ż.

Gr I ,III

Odrabianie zadań dom

Chętni nauczyciele

4.Tylutka K.

Gr II

Odrab.zadań dom.

Chętni nauczyciele

4

Sposoby indywidualizacji nauczania podczas pracy na lekcji i zajęciach.1.Rutkiewicz D.

WWR

7.00-8.00

28.09.2023

Chętni nauczyciele

2 .Studzińska E.

WWR

9,45-10,45

3.10.2023

Chętni nauczyciele

3.Bąk J.

II-IIIbs

Zaj.prakt.

25.10.2023

Konieczna M.

5

Włączanie zagadnień preorientacji/orientacji/doradztwa zawodowego do treści przedmiotowych , godzin zajęć z wychowawcą , zajęć świetlicowych i w grupach wych.

1.Wawrzyniak I.

Pdp A

Przysposobienie do pracy

28.09.2023

Chętni nauczyciele

2.Stoklosa J.

IV-VISp

Godz z wych

2 .10.2023

Wesoły A.

3. Smarduch M.

Gr wych

Zaj.roz.umiej uczenia się

6.02.2023

Wychowawcy gr .wych

4. Kudlinski S.

Gr wych

Doradztwo zawodowe

4.03.2023 

Chętni nauczyciele

5. Kowal M.

świetlica

„Pasje-a zawód”

14.04.2024

Jędrychowski J.

6

Kształcenie umiejętności kluczowych.

1.

7

Uzasadnianie ocen bieżących.

1.

8

Informowanie uczniów o celach lekcji, pozyskiwanie informacji zwrotnej o osiągnięciu celów zajęć.

1.

2.

9

Prezentacja metody nauczania…………………………

1.

2. do góry